ĐIỀU KIỆN THI CÔNG CHỨC – CÁC CHỨNG CHỈ, BẰNG CẤP CẦN THIẾT

0
101

Điều kiện thi công chức

Điều kiện thi công chức đã được nếu rất rõ trong nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010.

Tuy nhiên còn rất nhiều bạn còn chưa hiểu rõ hoặc còn vướng mắc.

Vậy thì công chức phải đảm bảo những điều kiện nào?

Hiện nay, các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn mới (tại Thông tư số 01/2004/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Chứng chỉ ngoại ngữ

Tùy thuộc vào đơn vị bạn thi yêu cầu ngoại ngữ gì thì cần chứng chỉ tương ứng.

Nếu với tiếng anh sẽ quy định chứng chỉ A2 trở lên nằm trong khung 6 bậc năng lực ngoại ngữ: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Vậy có nghĩa là chỉ cần thi chứng chỉ A2 là đủ chứ không cần các trình độ cao hơn

Chứng chỉ tin học

Có thể dùng chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 do Việt Nam cấp.

Hoặc tốt hơn có thể dùng chứng chỉ tin học quốc tế IC3, đây là chứng chỉ quốc tế của Mỹ.

Chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch

Bắt đầu từ năm 2016, thi công chức và nâng ngạch chuyên viên cần phải có chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch chuyên viên đối với công chức. Theo công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/07/2016.