Giới thiệu về bài thi đọc

0
106

Aptis đánh giá những kỹ năng Anh ngữ theo nhu cầu của bạn.

Bài thi mang tới cho bạn sự linh hoạt, bạn có thể lựa chọn kiểm tra đánh giá toàn bộ các kỹ năng gồm Đọc, Viết, Nghe và Nói cùng lúc cùng với cấu phần kiểm tra bắt buộc (Ngữ pháp và Từ vựng) hoặc chỉ kiểm tra một kỹ năng duy nhất là Đọc.

Dưới đây là mô tả cụ thể cho từng phần của bài thi Aptis

Phần đọc hiểu câu

Trong phần này, bạn sẽ lựa chọn một từ (trong số ba từ) để hoàn thiện một câu. Sẽ có 5 câu cần hoàn thiện. Mỗi câu trong đoạn văn đưa ra đều đứng độc lập, nghĩa là không cần thiết phải hiểu rõ toàn bộ các câu trong đoạn văn bản để hoàn thành những câu riêng lẻ. Phần này sẽ đánh giá khả năng đọc hiểu một câu và khả năng hoàn thành câu với từ phù hợp.

Phần gắn kết văn bản

Trong phần này, bạn sẽ nhìn thấy 7 câu. Các câu nằm trong một câu chuyện đã được xáo trộn. Chỉ có duy nhất một cách sắp xếp các câu đó để tạo nên câu chuyện hợp lý, và nhiệm vụ của bạn sẽ là nhấn vào mỗi câu và kéo di chuyển để sắp xếp lại trật tự đúng. Phần này sẽ kiểm tra kiến thức gắn kết trình tự của một văn bản. Bạn sẽ tìm những dấu hiệu trong từng câu, để từ đó suy luận ra sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn bản.

Phần đọc hiểu văn bản ngắn

Trong phần này, bạn sẽ cần đọc một đoạn văn bản khoảng 600 từ. Nhiệm vụ của bạn là trả lời 7 câu hỏi với các thông tin trong đoạn văn bản.  Để trả lời được những câu hỏi này, bạn cần hiểu rõ đoạn văn chứ không chỉ hiểu từng câu. Phần này sẽ đánh giá khả năng đọc và hiểu những thông tin chi tiết trong đoạn văn bản.

Phần đọc hiểu văn bản dài

Phần này bao gồm một đoạn văn bản dài 750 từ với một chuỗi các đầu đề. Nhiệm vụ của bạn là gắn các đầu đề có sẵn với từng đoạn văn bản (sẽ có 7 đoạn). Trong số các đầu đề, sẽ luôn có một đầu đề thừa, không phù hợp với bất kỳ đoạn nào. Phần này được thiết kế để kiểm tra khả năng đọc và hiểu đoạn văn bản dài. Đồng thời, bạn cũng cần thể hiện bạn thực sự hiểu rõ những đầu đề này phản ánh ý nghĩa của từng đoạn văn ra sao (có thể là từ tương đồng, hoặc ý tương đồng, hoặc cùng chủ đề.