Giới thiệu về bài thi từ vựng ngữ pháp

0
79

Cấu phần Ngữ pháp Từ vựng của bài thi Aptis bao gồm hai phần.

Trong phần đầu tiên (Ngữ pháp)

Bạn sẽ trả lời 25 câu hỏi. Hầu hết các câu hỏi đều kiểm tra ngôn ngữ viết chuẩn mực của tiếng Anh.

Ngoài ra, sẽ có một số lượng nhỏ các câu hỏi về tiếng Anh nói, ví dụ như sử dụng ngữ pháp phù hợp trong một tình huống đặc biệt (ví dụ, tình huống trang trọng hoặc thông thường trong đời sống).

Toàn bộ 25 câu hỏi đều ở dạng câu hỏi trắc nghiệm với 3 phương án lựa chọn.

Trong phần thứ hai (từ vựng)

Bạn sẽ trả lời 25 câu hỏi. Các câu hỏi này được chia theo nhóm gồm năm từ (là những từ được kiểm tra) đi kèm với 10 lựa chọn.

Các dạng câu hỏi gồm có:

Nối từ: tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho.

Định nghĩa từ: ghép định nghĩa với từ đã cho.

Sử dụng từ: hoàn thành câu bằng cách chọn một từ đúng.

Tìm cặp từ hay tổ hợp từ: Đây thường là những câu hỏi khó nhất, bởi bạn cần biết từ nào (trong danh sách) thường đi với từ đã cho (ví dụ, birthday card (thiệp sinh nhật) là cặp từ thông dụng; còn blue card (thiệp xanh) không phải cặp thông dụng).