Giới thiệu về bài thi viết

0
94

Aptis đánh giá những kỹ năng Anh ngữ theo nhu cầu của bạn.

Bài thi mang tới cho bạn sự linh hoạt, bạn có thể lựa chọn kiểm tra đánh giá toàn bộ các kỹ năng gồm Đọc, Viết, Nghe và Nói cùng lúc cùng với cấu phần kiểm tra bắt buộc (Ngữ pháp và Từ vựng) hoặc chỉ kiểm tra một kỹ năng duy nhất là Viết.

Dưới đây là mô tả cụ thể cho từng phần của bài thi Aptis

Viết từ

Trong phần đầu tiên của bài thi Viêt, bạn sẽ hoàn thành một mẫu đơn bằng cách điền thông tin.

Trong phần này, bạn sẽ không cần viết ở dạng câu mà chỉ cần điền các từ.

Thông thường, bạn nên bỏ ra không quá 3 phút cho phần này.

Viết đoạn văn ngắn

Phần thi thứ hai một lần nữa sẽ ở dạng điền mẫu đơn, tuy nhiên bạn sẽ cần viết thành câu.

Bạn nên bỏ ra không quá 7 phút cho phần này.

Viết ba phần của một đoạn hội thoại, tất cả các phần đều cần hoàn thành

Trong phần này, bạn sẽ được đặt trong hoàn cảnh tương tác theo hình thức mạng xã hội.

Bạn sẽ nhận được ba câu hỏi để trả lời trong đoạn hội thoại đó. Bạn nên bỏ ra không quá 10 phút cho phần này.

Viết văn ở dạng thông thường (informal) và trịnh trọng (formal)

Trong phần này, bạn sẽ viết một bức thư thông thường cho một người bạn và một bức email trịnh trọng gửi tới một người chưa quen biết.

Cả hai bức thư đều có mục đích thông báo một sự thay đổi.

Bạn nên bỏ ra không quá 20 phút cho phần này.