Lý giải về hệ thống tính điểm của bài thi Aptis 2021

0
320

Hệ thống tính điểm của bài thi Aptis

Bài thi Aptis kiểm tra năng lực tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và được hiển
thị kết quả ở hai dạng: dạng điểm số và dạng bậc theo Khung Châu Âu CEFR; trong khi đó kết
quả của cấu phần Ngữ pháp – Từ vựng chỉ theo dạng điểm số. Bậc trình độ theo Khung CEFR
được đánh giá theo các tiêu chuẩn về năng lực tiếng Anh. Trong khi đó, điểm số sẽ cung cấp
các dữ liệu chi tiết hơn, và có thể được sử dụng để đánh giá mức độ tiến bộ của thí sinh qua
các lần thi khác nhau, đối với từng kỹ năng riêng biệt hoặc đánh giá tổng quan năng lực.
Dưới đây là quy trình tính điểm của bài thi Aptis:

Bước 1: Đánh giá từng kỹ năng độc lập

• Điểm số của từng kỹ năng sẽ được chấm dựa trên kết quả làm bài của thí sinh cho
kỹ năng đó.
• Bậc trình độ theo Khung CEFR được chấm dựa trên mức điểm số của từng kỹ năng
• Các nguyên tắc về quá trình ra điểm:
1. Mỗi cấu phần kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) sẽ có dải điểm riêng tương ứng theo các
bậc trình độ của Khung CEFR. Dải điểm cụ thể tương ứng cho từng trình độ từ A1-C2
của Khung CEFR sẽ khác nhau ở mỗi kỹ năng. Ví dụ, dải điểm tương ứng để đạt trình
độ B1 của kỹ năng Viết sẽ khác kỹ năng Nghe (chi tiết xem tại Bảng quy đổi điểm sang
Khung CEFR của các phiên bản bài thi Aptis ở trang số 4). Như vậy, điểm số sẽ không
thể được so sánh ngang trực tiếp giữa các kỹ năng.
2. Với mỗi cấu phần kỹ năng, nếu điểm số của thí sinh rơi vào vùng điểm lân cận
(borderline area) nằm dưới mức điểm ranh giới giữa hai bậc CEFR, việc lựa chọn trình
độ theo Khung CEFR của kỹ năng đó sẽ được căn cứ vào điểm số của cấu phần Ngữ
pháp – Từ vựng. Như vậy, nếu thí sinh đạt điểm số cao ở cấu phần Ngữ pháp – Từ
vựng, thí sinh sẽ được nâng bậc lên mức trình độ CEFR cao hơn cho kỹ năng có điểm
rơi vào vùng ranh giới nêu trên. Theo thống kê của Hội đồng Anh, có khoảng 8% thí sinh
Aptis hưởng lợi từ quy trình nêu trên với một kỹ năng.
3. Với nguyên lý nêu trên, hai thí sinh có thể có cùng mức điểm số ở một kỹ năng, nhưng
có thể có trình độ CEFR khác nhau (nếu hai thí sinh có điểm số Ngữ pháp – Từ vựng
khác nhau).

Bước 2: Ra kết quả tổng quát

• Các thí sinh khi làm bài đủ 4 kỹ năng cũng sẽ nhận được kết quả tổng quát ở dạng
điểm số và mức trình độ CEFR tổng quát cho 4 kỹ năng.
• Điểm số tổng quát sẽ là phép cộng điểm số của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
• Trình độ CEFR tổng quát sẽ được tính bằng trung bình làm tròn của trình độ CEFR
của 4 kỹ năng.

Như vậy, do điểm số tổng quát và trình độ CEFR tổng quát được tính toán độc lập như trên,
điểm số tổng quát sẽ không liên quan trực tiếp tới trình độ CEFR tổng quát. Điều này cũng giải
thích khả năng xảy ra khi hai thí sinh có mức điểm số tổng quát bằng nhau nhưng lại có trình
độ CEFR tổng quát khác nhau. Đồng thời, trong một số trường hợp, một thí sinh có điểm số
tổng quát thấp hơn một thí sinh khác, nhưng có thể đạt trình độ CEFR tổng quát cao hơn.
Phương pháp tính toán mức trình độ CEFR tổng quát cho thí sinh Aptis có
minh bạch và nhất quán hay không?
Hội đồng Anh xin khẳng định việc tính điểm của bài thi Aptis là minh bạch, chính xác và nhất
quán, cụ thể như sau.
Về tính minh bạch, Hội đồng Anh xin trình bày dưới đây và lý giải cụ thể hơn trong báo cáo của
Dunn, 2020. Bài thi Aptis ưu tiên việc tính toán trình độ CEFR cho từng kỹ năng là bước đầu
trong quá trình tính toán trình độ CEFR tổng quát. Trình độ CEFR tổng quát được tính theo
nguyên lý trung bình của trình độ CEFR của 4 kỹ năng. Theo nội dung dưới đây và theo báo
cáo của Dunn, 2020, điểm số ranh giới trên thang điểm tương ứng các cấp độ CEFR được tính
cho từng kỹ năng riêng biệt và không được tổng hợp thành một điểm duy nhất trên thang điểm
tổng.
Thứ hai, về tính nhất quán, việc sử dụng phương pháp tính trung bình trình độ CEFR cho kết
quả rõ ràng là một tổ hợp các trình độ CEFR của 4 kỹ năng giống nhau sẽ luôn cho ra
trình độ CEFR tổng quát giống nhau:
• Một tổ hợp B1, B1, A2, A2 (với bất kỳ thứ tự kỹ năng nào) sẽ luôn cho ra trình độ
tổng là B1.
• Một tổ hợp B1, A2, A2, A2 luôn cho ra trình độ tổng tổng quát là A2, và bất kỳ thí
sinh nào có bộ kết quả của từng kỹ năng là B1, A2, A2, A2 sẽ luôn có trình độ tổng là
A2.

Bảng quy đổi điểm sang Khung CEFR của các phiên bản
bài thi Aptis


Bảng sau đây biểu thị mức điểm tối thiểu trên thang từ 0-50 để đạt trình độ theo Khung CEFR tương ứng, cho từng
kỹnăng của bài thi Aptis.